ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับก่อนประถมศึกษา             จำนวน     489   คน

ระดับประถมศึกษา                    จำนวน     993   คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           จำนวน     706   คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       จำนวน      11   คน  


                      รวมจำนวนนักเรียน       2,199   คน