ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับปฐมวัย

นักเรียนชาย     271   คน

นักเรียนหญิง    261   คน

จำนวนรวม     532   คน

 

ระดับประถมศึกษา

นักเรียนชาย     470   คน

นักเรียนหญิง    448   คน

จำนวนรวม     918   คน

 

ระดับมัธยมศึกษา

นักเรียนชาย     363   คน

นักเรียนหญิง    374   คน

จำนวนรวม     737   คน