เครื่องหมาย / อักษรย่อ / สี / ธรรมสุภาษิต
เครื่องหมาย / อักษรย่อ / สี / ธรรมสุภาษิต

อักษรย่อของโรงเรียน

ส.ค.


สีประจำโรงเรียน 

เหลือง ฟ้า

สีเหลือง           หมายถึง           ความบริสุทธิ์ยุติธรรม

สีฟ้า                หมายถึง           ความร่มเย็น


ธรรมสุภาษิตประจำโรงเรียน 

“โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา  เมตตาธรรมค้ำจุนโลก”

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีความปรารถนาสงเคราะห์ อนุเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้เรียนรู้และนำหลักการไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ทุกโอกาส