คณะผู้บริหาร

พระราชวรเวที
ผู้รับใบอนุญาต

นายพิพัตน์ เสนาพิทักษ์กุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบรรหาร จีนนุกูล
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

นางนิดา สุทธกรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัญชลี พวงสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนากร ธนบัตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุบล สุขะนันท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา