กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพรนภัส บัวทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ ขวัญแก้ว
ครู

นางพัชรี อัมโร
ครู

นางสาวอนัญญา คงแก้ว
ครู

นางจิณห์นิภา พรหมสกุล
ครู

นางกานดา อิทมณี
ครู

นางดุจดาว ธนบัตร
ครู

นางสาวเบญจวรรณ ด่านลี
ครู

นางสาวดวงกมล แก้วฉิมพลี
ครู

นางสาวพิศมัย จิตรพันธ์ุ
ครู

นายจันทา ผมทอง
ครู

พระพงศ์ศักดิ์ คงปลอด
ครู

พระมหามานพ ชินมานโว
ครู

นางจำลักษณ์ เบียเวอร์
ครู

นางสาวกมลวรรณ สุวรรณสะอาด
ครู