กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชัยณรงค์ บูลการณ์

นางพัชรี อัมโร

นางสาวอนัญญา คงแก้ว

นางกานดา อิทมณี

นางจิณห์นิภา พรหมสกุล

นายประสิทธิ์ ขวัญแก้ว

นางสาวพิศมัย จิตรพันธ์ุ

นางสาวดุจดาว รอดประดิษฐ์

นางสาวพรนภัส บัวทอง

นางสาวเบญจวรรณ ด่านลี

นางดวงกมล ชูดวงแก้ว

นางสาวกมลวรรณ สุวรรณสะอาด

นายอิทธิชัย รัตนะ

นางสาวธิดารัตน์ จินดาวงศ์

นางสาวธัญลักษณ์ พรายบัว