กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพงศ์ สุวรรณเลื่อน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอานันท์ วิสมิตะนันทน์
ครู

นางพิศดาพร เคล้าดี
ครู

นายนรพล อภิบูลสุวรรณ์
ครู

นายสมภพ ไภยจินดา
ครู