กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมพงศ์ สุวรรณเลื่อน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอานันท์ วิสมิตะนันทน์
ครู

นางพิศดาพร เคล้าดี
ครู

นายนรพล อภิบูลสุวรรณ์
ครู

นายสมภพ ไภยจินดา
ครู