กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุมณฑา เบ็ญอาหลี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวรุจิรา บุญวงศ์
ครู

นางมณฑา แสงสุวรรณ
ครู

นางสาวขวัญชนก ศิริธรรม
ครู