กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุมณฑา เบ็ญอาหลี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวรุจิรา บุญวงศ์
ครู

นางมณฑา แสงสุวรรณ
ครู

นางสาวขวัญชนก ศิริธรรม
ครู