กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริประภา เลิศสุรวัฒน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศกุนตลา พรหมมาณพ
ครู

นางสาวกานต์พิชญดา สิทธิชัย
ครู

นางแพรวเพชร เครือนาคพันธ์
ครู

นางสาวณฤดี เศวตพันธิกุล
ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ เกตุแก้ว
ครู

นางสาวสิริธันย์ ขวัญแก้ว
ครู