กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริประภา เลิศสุรวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางแพรวเพชร เครือนาคพันธ์

นางสาวณฤดี เศวตพันธิกุล

นางสาวเสาวลักษณ์ เกตุแก้ว

นางสาวสิริธันย์ ขวัญแก้ว

นางสาวนิภาภรณ์ บุญรักษ์

นางสาวสุพิชชา อธิมุตติกาล

นางสาวกชวรรณ เกียรติสุข

นางสาวพิชามญชุ์ ศรีสวัสดิ์

นางสาวพฤกษา ณุวงษ์ศรี

นางสาวเสฎฐิณี ทองรัตน์

นางสาวเมทินี ชาติดำ