กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวขวัญชนก เรืองเพ็ง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจินดา สุขสีเสน
ครู

นางสุวรรณี คีรี
ครู

นางสาวมลฤดี พวงจันทร์
ครู

นางศิริพันธ์ สมยัง
ครู

นางสุพิศ มอกมา
ครู

นางสาวปวริศา เอียดไฝ
ครู