พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย / วัตถุประสงค์

พันธกิจ

๑.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๑.๒  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

๑.๓  ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ความเป็นสากล

๑.๔  ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียน มีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิตที่ดี

๑.๕  พัฒนาสิ่งแวดล้อมต่อการเรียนรู้

๑.๖  พัฒนาการจัดระบบบริหารและสารเทศภายในโรงเรียน

๑.๗  ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักและเคารพในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๑.๘ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอก

๑.๙  การศึกษาขั้นปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ


เป้าหมาย

๒.๑  บุคลากรและนักเรียน  ร้อยละ ๘๐  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

๒.๒  นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน   สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้        ร้อยละ  ๘๐

๒.๓  บุคลากรและนักเรียน  ร้อยละ ๘๐  นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม  มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ความเป็นสากล

๒.๔  บุคลากรและนักเรียน  ร้อยละ  ๘๐  มีสมรรถภาพทางกายภาพและสุขภาพจิตที่ดี

๒.๕  โรงเรียนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๒.๖  โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ชัดเจน  เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน

๒.๗ บุคลากรและนักเรียน ร้อยละ  ๘๐ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักและเคารพในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๒.๘  ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอก  ร้อยละ ๘๐ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนตามศักยภาพ

๒.๙  โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

วัตถุประสงค์

๓.๑  จัดการศึกษาเพื่อการกุศลโดยไม่หวังผลกำไร

๓.๒ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสให้มีโอกาสได้รับการศึกษา

๓.๓  ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาการต่าง ๆ ตามวัยของเด็กพร้อมไปกับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ควบคู่กันไปให้แก่นักเรียนโดยตรง