กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปิยาภรณ์ ศรีจันทร์

นางสาวชนิตสิรี โยกทรัพย์

นางสาวจิตตินันท์ สุขสีเสน

นางพรจิรา ลีลาวรคุณ

นางสาวกานต์พิชญดา สิทธิชัย

นางสาวกมลชนก สุวรรณนัง

นางสาวปิยธิดา สุทธิบูลย์

นางสาววรดา จะมะนันท์