กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยาภรณ์ ศรีจันทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวงษ์ศา ประดิษฐศร
ครู

นางสาวชนิตสิรี โยกทรัพย์
ครู

นางสาวนิภาภรณ์ บุญรักษ์
ครู

นางสาวจิตตินันท์ สุขสีเสน
ครู

นางพรจิรา ลีลาวรคุณ
ครู