กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปิยาภรณ์ ศรีจันทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวงษ์ศา ประดิษฐศร
ครู

นางสาวชนิตสิรี โยกทรัพย์
ครู

นางสาวนิภาภรณ์ บุญรักษ์
ครู

นางสาวจิตตินันท์ สุขสีเสน
ครู

นางพรจิรา ลีลาวรคุณ
ครู