กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอาทิตยา อินทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์ นวลละออง
ครู

นายเจษฎา ซอประยูร
ครู

นางกุลฉัตร ชำนาญเมือง
ครู

นางพวงทิพย์ สังข์ขาว
ครู

นางอัญชิษฐา แซ่เซียว
ครู

นางกัญจน์ณัฏฐ์ อินจันทร์ศรี
ครู

นายธีระพจน์ เสนาพิทักษ์กุล
ครู