กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธีระพจน์ เสนาพิทักษ์กุล

นางกุลฉัตร ชำนาญเมือง

นางพวงทิพย์ สังข์ขาว

นางอัญชิษฐา แซ่เซียว

นางกัญจน์ณัฏฐ์ อินจันทร์ศรี

นางสาวกนกวรรณ พุทธสวัสดิ์

นางสาวสุปราณี ศรียศ

นางสาวปาริชาติ ศรีรัตน์

นางสาวผกายวรรณ์ บำรุงการ