กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอำนาจ หนูมี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิทยา วรศักดิ์นุกูล
ครู

นายสมาน แจ๊ะแต
ครู

นางสาวกมลวรรณ ผุดผ่อง
ครู