กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางกมลวรรณ คงชนะ

นายสมาน แจ๊ะแต

นายวิทยา วรศักดิ์นุกูล

นายพรพิพัฒน์ ตันติเสวี

นางสาวพิไลพรรณ ผุดผ่อง