ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์

ปรัชญาของโรงเรียน  

      “คุณธรรมนำความรู้  ก้าวสู่สากล”

                    คุณธรรมนำความรู้  หมายถึง  ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม

จริยธรรม  ให้มีความรู้  ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีความสุข

                        คุณธรรม  หมายถึง  ยึดมั่นในคุณธรรมพื้นฐาน ๘ประการ ได้แก่ ความขยัน  ประหยัด 

ความซื่อสัตย์     มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีน้ำใจ

ความรู้   ได้แก่  ความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก้าวสู่สากล  หมายถึง  การมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีการจัดการเรียนการ

สอนที่เหมาะสมหลากหลาย พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล ในด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

           ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ โรงเรียนจัดการศึกษาโดยพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถตามศักยภาพ มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

 

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน

          โรงเรียนวิถีพุทธ

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

          แต่งชุดขาวในวันธรรมสวนะ